jitto

2015

KIRIN Mets 恋のライチ篇(30sec)

Production : 東北新社

CD/AD : Gen Ishii

CD/C : Seiko Nakamura

Dir : Yuichi Kodama

Ca : Masahiro Shoda

PR : Koji Mizobuchi

PM : Yumika Shimase

D : Hiroshige Oiwa / Yudai Osawa / Toshinori Baba

Li : Takenori Higashimoto a.k.a HIGASHIX.

Art : Tateo Yanagimachi

HM : Hitomi Mitsuno

St : Mayumi Sugiyama

CAS : Hideto Abe / Takeharu Mori

Music : Setsu Fukushima

Action Director : Kenji Tanigaki

NA : Seiji(Guitar Wolf)

Cast : でんぱ組.inc / Taketo Tanaka

Editor : Akio Sakamaki(jitto)

CG Dir : Ryuta Nishizawa(jitto)

CG Designer : Masaaki Tokaji(jitto)

TD : Satoru Tokoi(jitto)